Экономикалық мамандықтар

Айдарова А. Б - Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі

Тулиметова Айгуль Саиновна. Экономика предприятия. Экономическая эффективность деятельности предприятия

Тулеметова Айгуль Саиновна. Предпринимательство. Государственная поддержка предпринимательства и ее ифоструктура

Тулеева Айгуль Жаманқұлқызы. Менеджмент. Мотивация менеджмент қызметі ретінде

Тайбек Жазира. Коммерциялық банктердегі банктік тәуекелдер және олардың бүгінгі таңдағы банк қызметіне әсері

Сейсенбаева Жанна Маликовна. Кредитный и депозитныый рынки, их сущность и значение

Нурсеитова Аягоз Елановна. Налог и налогообложение-Налог на имущество.

Мамутова Катира-Қазақстан Республикасының салық жүйесі

Канатбаева Айгуль. Несиенің мәне және қызметтері

Кальбаева Нурсулу. Екінші деңгейлі банктердің пассивті операциялары

Ибраев Жандос Ғабитұлы. Қазақстан Республикасының экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі пәні түрлері

Жошыбаева Дариға. Әлемдік экономикада Қосарланған салық салу және оны реттеудің әдістері

Жолдасбекова Гаухар. Japanesse experience of quality management

Жакешова Айымжан Пашкеновна. Кәсіпорын экономикасы. Кәсіпорынның негізгі капиталы

Даурбаева Маржан. Менеджмент. Ұйым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде

Бигельдиева З.А. Финансы. Финансовая система

Айтымбетова Айнур Нурлановна. Финансовый анализ коммерческих банках. Политика и техника банковского кредитования

Айдарова А.Б. Кәсіпорын экономикасы. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі

Айдарова А.Б.Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен басекеге қабілеттілік

Колотаева Л.П. Экономика предприятие Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической системы

Калманова Н. М. Экономика Кәсіпорындағы еңбекақы

Жантасова Э. Экономика. Оборотный капитал предприятие

Альжанова А.А. Экономика предприяие. Маркетинговая и производственная деятельность предприятие

Уразбаева К.А. Специальная технология перерабатывающих производств. Технология сахара

Сейсенбаева Ж.М. Депозитный портфель коммерческого банка: Его формирование и управление

Тайбек Ж.Қ. Ұйымның қызметкерлерін басқару

Саметова Г.А. Маркетинг жоспарын құру

Пазилов Г.А. Корпорацияның меншікті капиталы

Есиркепова А.Б. Types of communication

Бигельдива З.А. Государственный бюджет

Сарыпбекова Н.А. Салықтық бақылаудың экономикалық мәні, мағынасы, мақсаты мен міндеті

Сариева Ж.А. Сущность и методология финансового планирования и прогнозирования

Сабденова Ж.О. Понятие и сущность коммерциализации технологий. Основные факторы эффективонсти коммерциализации технологий

Қалыбаева Н.Т Коммерциялық банктер, атқаратын қызметтері және олардың қызметтерін ұйымдастыру

Мамутова К.К. Корпоративтік табыс салығы

Аскарова Э.Т. Индивидуальный подоходный налог

Тулиметова А.С .Экономика предприятия. Оплаты труда на предприятии

Жадигерова Г.А. Бизнес және коммерцияландыру. Венчурлік кәсіпкерліктің экономикалық мәні.

Миссюль Е.Э. Комерциализация и бизнес-планирование. Бизнес-планирование и составление бизнес-плана